Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2014

Mężczyzna dobrze ubrany musi dobrze rozbierać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
czasem poznajesz kogoś kto od razu jest taki jak ma być
— zostań, jeśli kochasz
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamadadream madadream
5748 4b1b
Reposted fromasalluhi asalluhi viamadadream madadream
good guy mama

November 21 2014

9447 98e8
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viairmelin irmelin
0589 d3e4
6785 7fc8
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo viairmelin irmelin
2116 8d12
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
3961 d386
Reposted frompalegirls palegirls viacolouredhair colouredhair
3851 65a6
Reposted frompalegirls palegirls viacolouredhair colouredhair
6371 cd65 500
Reposted fromnarkomanka narkomanka viacolours colours
4999 20b6 500
Reposted frommorsik morsik vianoisetales noisetales
1554 0cd9
Reposted fromShini Shini viainnocencja innocencja
2434 9ece
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
7406 1ba5
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
7227 aa13
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
7096 093e
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
Zgodnie z moją obserwacją, człowiek ma w sobie tyle tęsknoty, że w każdej chwili może się zakochać. I to jest domniemanie miłości.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromMissMurder MissMurder viamefir mefir

families come in all shapes and sizes, even rectangles [x]

Reposted fromMoonTide MoonTide viadreamON dreamON
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl